چند روز در هفته باید شنا کنیم؟

چند روز در هفته باید شنا کنیم؟
این سؤالی است که توسط افراد زیادی پرسیده میشود و جواب آن برای دسته های...