سفری گردشگری به خانه‎‌ی هنرمندان تهران

سفری گردشگری به خانه‎‌ی هنرمندان تهران
میخوام باهم بریم به جاهایی از شهر تهران که میشه روزای خوب و خاطره انگی...