داستان تولد لوگوی وبسایت گشتین

داستان تولد لوگوی وبسایت گشتین
پشت طراحی هر برندی منطقی وجود دارد، به نظر شما برای طراحی لوگوی گشتین...