گشتین برای چه کسب و کار هایی مفیده؟

گشتین برای چه کسب و کار هایی مفیده؟
همیشه دغدغه ما این بود که چطور میشه یک پلتفرمی ایجاد کنیم که فرایند خر...